ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน จัดสรรโดยภาควิชาฯ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3  คน

นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณานำส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอื่น)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมลงชื่อหรือลายเซ็น และ ไม่ต้องกรอกวันที่
(ดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร ที่เว็บไซต์
https://anatomy.sc.mahidol.ac.th/pdf/Receipt_Example.pdf)

Link download เอกสารใบสำคัญรับเงินเพื่อกรอกข้อมูล
https://anatomy.sc.mahidol.ac.th/pdf/Receipt_Blank.pdf

ให้ นศพ. ผู้ได้รับทุนฯ ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเขียนและจัดส่งเอกสาร (ด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน) ถึง คุณวราภรณ์ บุญเพชร ห้องธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตึก B ชั้น 1 ห้อง B106 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0 2201 5402)

ภายใน วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ

ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 07:45 น.

เริ่มพิธีซ้อมรับมอบทุนฯ ณ ห้อง L05 เวลา 08:00 – 08:30 น.

 

Tags: ,