ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

Image credit: ผศ.ดร.มรกต สร้อยระย้า และ อ.ดร.มนสิชา สมฤทธิ์