คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีความประสงค์ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา