บุคลากร

คณาจารย์ สายสนับสนุน

คณาจารย์
รองศาสตราจารย์
รศ.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
รศ.ไกร มีมล
B104 (หัวหน้าภาควิชา)
B114
   
     
รศ.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
รศ.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
B 124
AN 101
     
รศ.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
รศ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
รศ.ยสวันต์ ตินิกุล
B 108A
B 110
B 126
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ
อ.วรวิทย์ ศุภมั่งมี
นพพร จงกมลวิวัฒน์
K 440 (ตึก K)
B 122
AN1 – 103
     
อ.สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์
อ.มรกต สร้อยระย้า
อ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
ผศ.สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์
AN1 – 107
AN1 – 105
B 116
อาจารย์
อ.สิทธิพล อินทรพัฒน์
อ.ธนพงศ์ เครื่องคำ
อ.มรกต สร้อยระย้า
B 128
AN1 – 107
AN1 – 105
ผู้ช่วยอาจารย์
 
อ.ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์
 
 
AN1 – 103
AN1 – 109
สายสนับสนุน
นักวิทยาศาสตร์
นางมยุรฉัตร สอาดฤทธิ์
นางสาวสิรินาถ ตันกร๊วด
นางสาวรื่นฤทัย แก้วปึ

SC3 – 204
AN2 – 101
B 101
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวราภรณ์ บุญเพชร
นางสาววราภรณ์ เมือบศรี
B 106
B 106
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล
B 106
พนักงานบริการ
     
ศิวา สุขประเสริฐ
AN2 – 102
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส2
 
นรา เอี่ยมพินพันธ์
SC3 – 204 (ศาลายา)