ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินการศึกษา
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

Apply Today!


ข้อมูลหลักสูตร : ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง
  (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
——————————————–

ชื่อภาษาไทย :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Anatomy and Structural Biology (International Program)
ชื่อภาษาไทย :  ชื่อเต็ม   :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
ชื่อย่อ    :   ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   :   Doctor of Philosophy (Anatomy and Structural Biology)
ชื่อย่อ    :   Ph.D. (Anatomy and Structural Biology)
๓.๑. แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
๓.๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์  พยาธิชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา
จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ
๓.๑.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๓.๑.๓ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ทั้งนี้ต้องปรากฏชื่อเป็นชื่อแรกในผลงาน
๓.๑.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
๓.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญาโท
๓.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากายวิภาคศาสตร์ พยาธิชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ
๓.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๓.๒.๓ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ทั้งนี้ต้องปรากฏชื่อเป็นชื่อแรกในผลงาน
๓.๒.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
๓.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญาตรี
๓.๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
๓.๓.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
๓.๓.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณพิตวิทยาลัย
๔.๑ แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๔.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และสาขากายวิภาคศาสตร์)
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๔.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขาอื่นๆ)
ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
๔.๔ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
๔.๕ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
๕.๑ การวัดผล
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th)
๕.๒ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
๕.๒.๑ แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
ต้องทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
๕.๒.๒ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และสาขากายวิภาคศาสตร์)
ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
๕.๒.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขาอื่นๆ)
ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๒  หน่วยกิต
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
๕.๒.๓ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่วยกิต
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
๕.๒.๕ แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย ๑ ฉบับตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
Download มคอ.2 


รายวิชา : ระดับปริญญาเอก

รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาเอก
๑.หมวดวิชาบังคับ 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissue
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll
วทกว ๖๑๙ สัมมนางานวิจัยระดับแนวหน้าทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง ๓(๒-๓-๕)
SCAN 502 Structural Neurobiology
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
SCAN 523 Structure and Development of Human Body
วทกว ๕๒๑ การชำเแหละทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒(๐-๔-๒)
SCAN 521 Human Gross Anatomy Dissection
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ๓(๒-๓-๕)
SCAN 522 Structural Biology of Cell and Tissue
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในกรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 518 Generic Skills in Science Research
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
SCAN 606 Advanced Topics in Cellular and Structural Biology
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 615 Advanced Topics in Neuroscience
*วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 617 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology l
*วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 618 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology ll
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
SCAN 619 Seminar in Frontier Research of Anatomy and Structural Biology lll
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
SCID 502 Cell Science
วทคร ๕๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ ๓(๓-๐-๖)
SCID 503 Systemic Bioscience
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในกรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 518 Generic Skills in Science Research
๒.หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
วทกว ๖๐๗ ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง ๒(๑-๒-๕)
SCAN 607 Advanced Microscopy and Structural Biology
วทกว ๖๒๐ หัวข้อคัดสรรประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์  ๑(๑-๐-๒)
SCAN 620 Selected Topics in Cellular Neuroscience
วทกว ๖๒๑ หัวข้อหลักในชีววิทยาการเจริญเชิงบูรณาการ  ๑(๑-๐-๒)
SCAN 621 Essential Topics in Integrative Developmental Biology
วทกว ๖๒๒ พัฒนาการของเอ็มบริโอมนุษย์  ๒(๒-๐-๔)
SCAN 622 Human Embryonic Development
วทกว ๖๒๓ หัวข้อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ  ๑(๑-๐-๒)
SCAN 623 Selected Topics in Medical and Developmental Genetics
วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ๒(๒-๐-๔)
SCID 506 Concepts of Moloecular Bioscience
วทคร ๕๐๗ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 507 Microscopic Techniques
วทคร ๕๐๘ เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี ๑(๐-๒-๑)
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques
วทคร ๕๐๙ เทคนิคการแยกสาร ๑(๐-๒-๑)
SCID 509 Separation Techniques
วทคร ๕๑๐ ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑(๐-๒-๑)
SCID 510 Immunological Methods
วทคร ๕๑๑ เทคโนโลยีด้านยีน ๑(๐-๒-๑)
SCID 511 Gene Technology
วทคร ๕๑๓ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ๑(๐-๒-๑)
SCID 513 Animal Cell Culture Twchniques
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖)
SCID 516 Biostatistics
วทคร ๕๓๑ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 531 Microcomputer Applications
วทคร ๕๓๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
SCID 532 Computer Programming
วทคร ๕๓๓ การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 533 Word Processing and Presentation Applications for Research
วทคร ๕๓๔ การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 534 Spread Sheet Application for Research
วทคร ๕๓๕ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ๑(๐-๒-๑)
SCID 535 Database Management for Research
วทชค ๖๑๐ เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ ๒(๒-๐-๔)
SCBC 610 Modern metabolism
วทชค ๖๑๑ วิธีปัจจุบันในการวิจัยทางชัวโมเลกุล ๑(๑-๐-๒)
SCBC 611 Current Protocols in Biomolecular Research
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม ๓(๒-๓-๕)
SCBT 502 Recombinant DNA Technology
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
๓.วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๔๘(๐-๑๔๔-๐)
SCAN 898 Dissertation
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖(๐-๑๐๘-๐)
SCAN 699 Dissertation
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๔๘(๐-๑๔๔-๐)
SCAN 799 Dissertation


แผนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา : ระดับปริญญาเอก

แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์

แบบที่ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๘๙๘ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต
รวม ๖ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาอื่นๆ
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต

รวม ๖ หน่วยกิต

วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ/โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๑๑ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัย ๑(๑-๐-๒)
ทางวิทยาศาสตร์
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการ ของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
วทกว ๕๒๑ การชาแหละมหกายวิภาคศาสตร์ มนุษย์ ๒(๐-๔-๓)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์
และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

รวม ๑๐ หน่วยกิต

วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้าน กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทาง ๑(๑-๐-๒)
ประสาทวิทยาศาสตร์
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ / โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
วทคร ๕๐๒ วิทยาการเรื่องเซลล์ ๒(๒-๐-๔)
วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๕๒๓ โครงสร้างและพัฒนาการ ของร่างกายมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
วทกว ๕๒๑ การชาแหละมหกายวิภาคศาสตร์ มนุษย์ ๒(๐-๔-๓)
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

วทกว ๕๐๒ ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง
๓(๒-๓-๕)
วทกว ๕๒๒ ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื้อ ๓(๒-๓-๕)
วทกว ๖๐๖ หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับ เซลล์และโครงสร้าง ๑(๑-๐-๒)
วทคร ๕๑๔ การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย ทางชีวการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๗ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้าน กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๖๑๕ หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ / โครงร่างวิทยานิพนธ์
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๑๐ หน่วยกิต
วทกว ๖๑๘ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า
ด้านกายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง ๒ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๙ หน่วยกิต

วทกว ๖๑๙ สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้า ด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ ๑(๑-๐-๒)
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)

รวม ๘ หน่วยกิต

วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วทกว ๗๙๙ วิทยานิพนธ์ ๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต