ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:
https://science.mahidol.ac.th/th/activity/jul63-8.php