สามารถนำ Neuronal differentiation of dental pulp stem cells from human permanent and deciduous teeth following coculture with rat auditory brainstem slices ไปใช้เป็น Cell-based therapy  & Regeneration studies ในการศึกษา การเชื่อมต่อหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ตันกำเนิดชนิดต่างๆทดสอบการปลูกถ่ายจากระบบประสาทส่วนปลายสู่ระบบประสาทส่วนกลางว่าป็นไปได้หรือไม่ เพื่อลดการใช้สัตว์ทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่างที่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น  Sensorineural hearing loss (SNHL), Parkinson ‘s disease, Alzheimer’s disease ในคนต่อไป

Abstract
Sensorineural hearing loss is a common disability found worldwide which is associated with a degeneration of spiral ganglion neurons (SGN). It is a challenge to restore SGN due to the permanent degeneration and viability of SGN is requisite for patients to receive an advantage from hearing aid devices. Human dental pulp stem cells (DPSC) and stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) are self-renewing stem cells that originate from the neural crest during development. These stem cells have a high potential for neuronal differentiation. This is primarily due to their multilineage differentiation potential and their relative ease of access. Previously, we have shown the ability of these stem cell types to differentiate into spiral ganglion neuron-like cells. In this study, we induced the cells into neural precursor cells (NPC) and cocultured with auditory brainstem slice (ABS) encompassing cochlear nucleus by the Stoppini method.We also investigated their ability to differentiate after 2 weeks and 4 weeks in coculture. Neuronal differentiation of DPSC-NPC and SHED-NPC was higher expression of specific markers to SGN, TrkB, and Gata3, compared to monoculture. The cells also highly expressed synaptic vesicle protein (SV2A) and exhibited intracellular calcium oscillations. Our findings demonstrated the possibility of using DPSCs and SHEDs as an autologous
stem cell-based therapy for sensorineural hearing loss patients.

KEYWORDS: auditory, brainstem slice (ABS), deciduous teeth (SHED), human dental pulp stem cell (DPSC), spiral ganglion neuron (SGN), stem cell from human exfoliated

Citation: Gonmanee T, Sritanaudomchai H, Vongsavan K, et al. Neuronal differentiation of dental pulp stem cells from human permanent and deciduous teeth following coculture with rat auditory brainstem slices. Anat Rec. 2020;303:2931–2946. https://doi.org/10.1002/ar.24368

RELATED SDGs: 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ

 

Tags: , , , , ,