ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลเรียนดีกายวิภาคศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 3  คน

Good-study-2020

นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณานำส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอื่น)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบสำคัญรับเงิน (ดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร ที่เว็บไซต์ http://anatomy.sc.mahidol.ac.th/pdf/Receipt_Example.pdf)

ให้ นศพ. ผู้ได้รับทุนฯ ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินและจัดส่งเอกสาร ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง คุณวราภรณ์ บุญเพชร ห้องธุรการ (B106) ตึก B ชั้น 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 10400 (โทร. 0 2201 5402) ภายใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลเรียนดีฯ​ ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล​ ในวันที่​ 9​ กันยายน พ.ศ.​ 2563​ เวลา 13.00 น.​ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)