เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยเวลา 08.30 น. มีพิธีทำบุญใส่บาตรบริเวณซุ้มเฟื่องฟ้า ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาฮาเฮ  และช่วงเย็นร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ทั้งนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ส่งการแสดงเข้าร่วมประกวด ในชื่อการแสดง “สาวกรุงหนุ่มนาลีลาสะเด็ด” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

ซึ่งนักแสดงประกอบด้วยอาจารย์  7 ท่าน  ดังนี้
1. รศ.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
2. รศ.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
3. รศ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
4. รศ.ไกร มีมล
5. ผศ.วรวิทย์ ศุภมั่งมี
6. อ.ธนพงศ์ เครื่องคำ
7. อ.มนสิชา สมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่
1. น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
2. น.ส.สิรินาถ ตันกร๊วด
3. น.ส.สุวิดา ชินวานิชย์เจริญ
4. นางวราภรณ์ บุญเพชร
5. นางศิริพร ผาสุข
6. นายธานี ธรรมรัตน์
7. น.ส.อรวรรณ ทองสุม

นักศึกษาปริญญาโท
1. น.ส.ฐิติพร คงคา
2. น.ส.ชิดชนก ชวิวิทยา
3. น.ส.จุรีรัตน์ นรดี

นักศึกษาปริญญาเอก
1. น.ส.ดารพรรณ รอดทะยอย
2. น.ส.ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์
3. นายคณิติน รำแพนสุวรรณ
4. นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์
5. นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์
6. น.ส.ศิโรรัตน์ จันทา
7. น.ส.ปรัชญาพร ประเสริฐสุขศรี  

และทีมงานเบื้องหลังอีกหลายสิบชีวิต
#กายวิภาคศาสตร์สามัคคี

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
วีดิทัศน์: นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์
ภาพถ่าย: นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์ น.ส.สุวิดา ชินวานิชย์เจริญ น.ส.ศิโรรัตน์ จันทา น.ส.ฐิติพร คงคา น.ส. อตินุช วิเชียรเทียบ
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล