ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา​ที่ศาลายา ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักศึกษา

  1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ / สาขารังสีเทคนิค 
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ / สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย / สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
  6. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ ส่งเสริมจริยธรรมและปฏิบัติบูชาเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นเสมือนต้นแบบของความเสียสละร่างของท่านเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนัก มีจรรยาบรรณ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป ในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทนักศึกษา และในทุก ๆ ปี จะมีการมอบรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมจากวิชากายวิภาคศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
1. นางสาวกรพินธุ์ เพชรเกอร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นางสาวพศิกา แปรงนารถ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นางสาววรัญญา ขันแวว
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมจากวิชากายวิภาคศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. นางสาวญาณิศา ภักดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2. นางสาวกัญญาณัฐ ไกรแก้ว      
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 3. นายพีรยุทธ บุตรวัน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร อันดับที่ 2-3 จะได้รับเกียรติบัตร และยังสามารถนำเกียรติบัตรที่ได้รับมาแสดงหลังจบการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างได้ทันที

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล