วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล