ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตทั้งระดับปริญญาโทและเอก และคณาจารย์ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และรับน้องใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เบลลา วิลล่า คาบาน่า พัทยา ชลบุรี

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มโดยผู้ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นนักศึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 2-3 ร่วมกันจัด โดยแบ่งเป็น walk rally เก็บ 5 มิชชั่น ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เมื่อถึงที่พักเป็นสันทนาการกลางแจ้งเพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกัน การวางแผนงาน และการนำกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมส่งเสริม Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมภาคค่ำเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ตามด้วยวิดิทัศน์ แนะนำภาควิชาฯ ซึ่งจัดทำโดยนายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์ น.ส.อตินุช วิเชียรเทียบ น.ส.ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงษ์ และน.ส.ศิโรรัตน์ จันทา จากนั้นเป็นกิจกรรมเน้นความคิดสร้างสรรค์และความร่วมแรงร่วมใจ ภายใต้ธีม “Fantastic beach and where to find them”

วันรุ่งขึ้นมีการเสวนา เรื่อง “มุมมอง แนวคิด การปรับหลักสูตรฯ ในยุค Disruption”และรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป และปิดท้ายด้วยการสรุปกิจกรรม โดยทีมสีเหลืองคว้าชัยชนะไปครอง และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต เป็นของนายคณิติน รำแพนสุวรรณ จากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล