วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)