ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร (ศาลาทักษิณาประดิษฐ์)