ณ ห้อง L 01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ