Scholarship Donation 2020

ตามที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 4 สถาบัน ได้แก่
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์นครสวรรค์ นครราชสีมา และ นครศรีธรรมราช)
– คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริจาคทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายการต่อไปนี้
– ทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 5 ทุน
– ทุนการศึกษา 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 7 ทุน

* หมายเหตุ สามารถบริจาคได้มากกว่า 1 ทุน

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา สามารถบริจาค (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. บริจาคเงินสด ที่ธุรการภาควิชาฯ ในวันและเวลาราชการ (ติดต่อ คุณสุวิดา ชินวานิชย์เจริญ หรือ คุณวราภรณ์ บุญเพชร)
2. โอนเงินผ่าน Mobile application / Internet banking
3. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ เลขที่  016-2-10322-3

แจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ สอบถามข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ Download แบบฟอร์ม PDF
ได้ที่ ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล (กรรมการและเลขานุการฝ่ายทุนการศึกษา) โทร. 08 5357 8559

ทั้งนี้ ขอปิดรับการบริจาคทุนฯ เมื่อได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนทุนการศึกษาข้างต้น
(กำหนดแจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

การส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคเงิน และแจ้งยืนยันการบริจาคทุน
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ http://gg.gg/confirmform (กรุณา log in Gmail ก่อนเข้าเว็บไซต์) หรือ
2. Download แบบฟอร์ม PDF ที่ http://gg.gg/confirm-donate แล้วกรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานฯ ส่งมาที่ e-Mail: naret.cha@mahidol.edu

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงของดเว้นพิธีมอบทุนฯ โดยผู้บริจาคประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

Tags: , , ,