เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงของดเว้นการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีปกติ

กำหนดให้นักศึกษาแพทย์แจ้งยืนยันช่องทางการสัมภาษณ์ (ไม่มีผลต่อการพิจารณาให้ทุนฯ) ที่ gg.gg/an-confirm ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 16:00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Scholarship interview 2020

 

Tags: , , ,