1. บันทึกคลิป (video) ความยาว 7 – 10 นาที ส่งมาที่ gg.gg/an-interview ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2563 ก่อนเวลา 16:00 น.

2. สัมภาษณ์สดผ่าน โปรแกรม LINE​ group​ call วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น.
หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดนักศึกษา 2. นักศึกษาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อ ก่อนเวลาสัมภาษณ์ฯ อย่างน้อย 30 นาที
(ข้อมูลในตาราง เป็นเวลาเริ่ม – เวลาสิ้นสุดโดยประมาณ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

Scholarship interview schedule 2020

 

Tags: , , ,