ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน จัดสรรโดยภาควิชาฯ ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 9  คน

นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณานำส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอื่น)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบสำคัญรับเงิน (สามารถดูเอกสารตัวอย่าง และ download เอกสาร เพื่อพิมพ์หรือกรอกข้อมูล

ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนฯ ยื่นเอกสารดังกล่าวกับ คุณรินรฎา ปรีชาแสงจันทร์ ที่ห้องธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้อง B106) คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล (โทร. 02-201-5402 หรือ 099-569-4298)
ภายใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ

ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 7.45 น.
เริ่มพิธีซ้อมรับมอบทุนฯ ณ ห้อง L05 เวลา 8.00 – 8.30 น.