ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง “CARE LAB” ขึ้นเพื่อให้บริการการฝึกปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์โดยใช้ร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแบบนิ่ม (Soft cadaver) ซึ่งเสมือนกับร่างของผู้ป่วยจริงมากที่สุด ในโครงการฝึกหัตถการ และการผ่าตัดต่าง ๆ ให้กับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม ในปีนี้มีการจัดงาน Workshop ดังต่อไปนี้

  1. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ “Cadaveric Workshop” ให้กับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระหว่างวันที่ 8, 9, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 26 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในการฝึกหัตถการของข้อต่อต่าง ๆ กระดูกสันหลัง และจุลศัลยศาสตร์ทางมือ
  2. ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการผ่าตัด และศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ CARE Lab Project 2019 ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2562
  3. กองออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการเรียนการสอน “Cadaveric Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562
  4. สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัด “โครงการศึกษากายวิภาคบริเวณใบหน้า ลำคอ และเล็บ” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

     

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: น.ส.สิรินาถ ตันกร๊วด
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล