ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ศุภวัน กระจายศรี อายุ 66 ปี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในการฝึกผ่าตัดของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจด้วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นางศิริพร ผาสุข
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,