RELATED PROJECTS SDGs:

Main SDGs: 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

Other SDGs: 4. QUALITY EDUCATION

Goal 4: QUALITY EDUCATION

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด Post-Conference: Cadaveric Course ให้กับสมาคมแพทย์ความงาม (ATAP) โดยศึกษาจากร่างของอาจารย์ใหญ่ เน้นความสำคัญของโครงสร้างและชั้นต่างๆของใบหน้า การกระจายตัวของหลอดเลือด เส้นประสาทและข้อควรระวังในการฉีดฟิลเลอร์ ในการเรียนการสอนใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และจากสมาคมแพทย์ความงาม ในส่วนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์นั้นประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา เป็นผู้บรรยาย และในภาคปฏิบัติการ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิคุณ สุวรรณขันธุ์ โดยแพทย์ผู้เข้าอบรมทั้ง 53 ท่าน ได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพต่อไป

ชื่อโครงการ

Post-Conference: Cadaveric Course

ที่มาและความสำคัญ

สมาคมแพทย์ความงาม (ATAP) จัดการศึกษาจากร่างของอาจารย์ใหญ่ เพื่อเน้นความสำคัญของโครงสร้างและชั้นต่างๆของใบหน้า การกระจายตัวของหลอดเลือด เส้นประสาทและข้อควรระวังในการฉีดฟิลเลอร์

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอน “Post-Conference: Cadaveric Course” สำหรับสมาคมแพทย์ความงาม (ATAP)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมแพทย์ความงาม (ATAP)

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถานที่จัดกิจกรรม:

ห้องบรรยาย AN1-202 และ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ AN1-301

กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:

แพทย์ความงาม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

53 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

แพทย์ความงามได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพต่อไป

ตัวชี้วัด:

แบบประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ

วันที่จัดกิจกรรม:

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากกี่ประเทศ:

ภายในประเทศ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: (ห้องบรรยาย) ว่าที่ ร.อ. นเรศ จันทรังสิกุล, (ห้องปฏิบัติการ) น.ส.สิรินาถ ตันกร๊วด
Webmaster: ว่าที่ ร.อ. นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , , ,