RELATED PROJECTS SDGs:

Main SDGs: 16. PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Goal 16: PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดพิธีอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 ร่าง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-10.00 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ AN1-301 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการเรียนแพทย์ วิชาที่เป็นพื้นฐานสำคัญวิชาหนึ่งคือวิชามหกายวิภาคศาสตร์ หรือ Gross anatomy ซึ่งนักศึกษาจะศึกษาโดยการผ่าร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือที่นักศึกษาแพทย์เรียกขานท่านว่า “อาจารย์ใหญ่” ความรู้ที่ได้จากร่างของอาจารย์ใหญ่ในทุกส่วนและทุกระบบของร่างกาย ที่ไม่มีตำราเล่มไหนหรือเทคโนโลยีใดมาทดแทนได้ นอกจากความรู้แล้วสิ่งที่นักศึกษาแพทย์ได้รับคือตัวอย่างของความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในความเสียสละเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์แล้ว และการทำงานเป็นทีม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงคุณูปการของอาจารย์ใหญ่ รวมถึงเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา จึงได้จัดพิธีอำลาร่างของอาจารย์ใหญ่ โดยมีการกล่าวบทบูชาครูและขอขมาอาจารย์ใหญ่ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์กล่าวคำสดุดีอาจารย์ใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์เขียนถึงอาจารย์ใหญ่ใส่ในโลงศพ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ เป็นผู้แทนของมูลนิธิร่วมกตัญญูรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินบริจาคฯ  จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา เป็นผู้มอบ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ก่อนนำร่างไปฌาปนกิจ ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ และจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ต่อไป

ที่มาและความสำคัญ

พิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จาก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มูลนิธิร่วมกตัญญู

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติตามคำของอาจารย์ใหญ่ที่ฝากเอาไว้ ในการจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

ประมาณ 100 คน

รายละเอียดของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม: 11 มีนาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ AN1-301 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่

กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: คณาจารย์ บุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จาก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิร่วมกตัญญู

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากกี่ประเทศ: ภายในประเทศ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล