ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 7th IASCBC & AAT46 ในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานและประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นจึงจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 2 ฝ่ายเป็นครั้งที่ 3  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง B806 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมคณาจารย์จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปพบปะหารือร่วมกับคณาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.รสริน รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมในเมืองพัทยา ความคืบหน้าในการประชาสัมพันธ์ กำหนดธีมการประชุมเป็น Integrative Anatomical Sciences & Biological Innovation การแบ่งภาระหน้าที่แต่ละฝ่าย และกำหนด Chair of Organizing Committee จากทั้ง 2  เจ้าภาพ และการกำหนดวันประชุมฯ 14-17 พฤษภาคม 2567 และการกำหนดหัวข้อของแต่ละ Symposium การประชุมเป็นไปด้วยดี ในบรรยากาศของความเป็นพี่น้องนักกายวิภาคศาสตร์

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล