เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง AN1-202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดลและระดับอาเซียน ได้ให้เกียรติมาบรรยายเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 แก่คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล ประธานหลักสูตรปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และอาจารย์ประจำหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง เข้าร่วมรับฟังเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก version 3.0 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเกณฑ์ การตอบคำภามตามเกณฑ์ ร่วมสอบถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและอาจารย์ในภาควิชาฯ ซึ่งจากการบรรยายครั้งนี้ ทำให้อาจารย์ของภาควิชาฯมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น โดยจะนำไปประยุกต์การเขียน SAR ให้ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล