ในวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ