ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ฤทธิ์ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการป้องกันเซลล์ประสาทและต้านโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์

Highlight

สารสกัดจากปลิงทะเลขาว สามารถลดการเกาะกลุ่มของโปรตีนอะไมลอยด์เบต้าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ และสามารถฟื้นฟูเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อที่ถูกทำลาย รวมถึงลดอนุมูลอิสระและเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยของสัตว์ทดลองที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

ที่มาและความสำคัญ

ปลิงทะเลขาวได้นำมาใช้เป็นอาหารและทางการแพทย์ของประเทศแถบเอเชียอย่างยาวนาน การศึกษาวิจัยนี้จึงศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดในการลดการเกาะกลุ่มของโปรตีนอะไมลอยด์เบต้าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป

Abstract

Background and aim

Alzheimer’s disease (AD) is the most common aged-related neurodegenerative disorder that is associated with the toxic amyloid-β (Aβ) aggregation in the brain. While the efficacies of available drugs against AD are still limited, natural products have been shown to possess neuroprotective potential for prevention and therapy of AD. This study aimed to investigate the neuroprotective effects of H. scabra extracts against Aβ aggregation and proteotoxicity in C. elegans model of Alzheimer’s diseases.

Experimental procedure

Whole bodies (WB) and body wall (BW) of H. scabra were extracted and fractionated into ethyl acetate (WBEA, BWEA), butanol (WBBU, BWBU), and ethanol (BWET). Then C. elegans AD models were treated with these fractions and investigated for Aβ aggregation and polymerization, biochemical and behavioral changes, and level of oxidative stress, as well as lifespan extension.

Results and conclusion

C. elegans AD model treated with H. scabra extracts, especially triterpene glycoside-rich ethyl acetate and butanol fractions, exhibited significant reduction of Aβ deposition. These H. scabra extracts also attenuated the paralysis behavior and improved the neurological defects in chemotaxis caused by Aβ aggregation. Immunoblot analysis revealed decreased level of Aβ oligomeric forms and the increased level of Aβ monomers after treatments with H. scabra extracts. In addition, H. scabra extracts reduced reactive oxygen species and increased the mean lifespan of the treated AD worms. In conclusion, this study demonstrated strong evidence of anti-Alzheimer effects by H. scabra extracts, implying that these extracts can potentially be applied as natural preventive and therapeutic agents for AD.

KEYWORDS: Alzheimer’s disease, Amyloid-β, Neuroprotection, Sea cucumber, Caenorhabditis elegans

Citation: Kleawyothatis W, Jattujan P, Chumphoochai K, Chalorak P, Sobhon P, Meemon K. Holothuria scabra extracts confer neuroprotective effect in C. elegans model of Alzheimer’s disease by attenuating amyloid-β aggregation and toxicity. J Tradit Complement Med. 2023;13(1):93-104. doi: 10.1016/j.jtcme.2022.10.006.

RELATED SDGs:

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่อนักศึกษาที่ทำวิจัย: Warannida Kleawyothatis
แหล่งทุนวิจัย: Mahidol University (Basic Research Fund: fiscal year 2021 to Krai Meemon, and a graduate research support grant (2020) from Mahidol Alumni Association, Mahidol University to Warannida Kleawyothatis
Credit ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

 

Tags: , , , ,