Link: แบบสำรวจความต้องการเข้าสมัครงาน

หมายเหตุ
***Link แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบสำรวจความต้องการเข้าสมัครงาน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ภาควิชาฯ ยังไม่ใช่แบบฟอร์มการรับสมัครงาน ผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นต้องติดตามประกาศการรับสมัครงานผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัย***

ติดตามประกาศรับสมัครงานได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/job.phpตำแหน่งที่ 1: นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้การรับรองในสาขาทางวิทยาศาสตร์ หากเป็นสาขาที่มีการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในโปรแกรม Microsoft office และ Web based application ทางการเรียนการสอน เช่น Google Classroom 

3.มีทักษะด้านการวิจัย สามารถดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ ได้ดี สามารถนำเสนอความคิดใหม่ ๆ และมีภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership)  จัดการและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

4.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีทัศนคติพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่และการรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ได้

2.มีความสามารถในการศึกษา สืบค้น จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี ตำแหน่งที่ 2: พนักงานบริการ (เจ้าหน้าที่รับร่างอาจารย์ใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา 

2.มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานกับอาจารย์ใหญ่ได้

3.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับญาติอาจารย์ใหญ่

4.มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้