เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา อาคาร SC3 ห้อง SC3-210 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็น ประธานในพิธีฯ รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯพร้อมด้วยญาติของอาจารย์ใหญ่ คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้แทนนักศึกษา จำนวน 200 คน จากนักศึกษา 5 คณะ 9 สาขาวิชา ได้แก่

  1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ / สาขารังสีเทคนิค 
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ / สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ก่อนเริ่มพิธีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ ประธานรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับเมตตาจาก พระครูศรัทราประชารักษ์ เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส ซึ่งรับนิมนต์เป็นประธานสงฆ์ในพิธีฯ และแสดงสัมโมทนียกถาในหัวข้อ “การระลึกถึงบุญคุณอาจารย์ใหญ่” หลังเสร็จพิธีสงฆ์ หัวหน้าภาควิชาฯได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษา และเน้นย้ำถึงเจตนาของอาจารย์ใหญ่ที่ได้บริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆได้ศึกษา จึงขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากที่สุด ตามด้วยพิธีรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ โดยผู้แทนนักศึกษากล่าวรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ นักศึกษาทุกคนกล่าวบทอาเศียรวาทและผู้แทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่อาจารย์ใหญ่ ปิดท้ายด้วยญาติของอาจารย์ใหญ่เข้าเยี่ยมอาจารย์ใหญ่ โดยญาติของอาจารย์ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำตามประสงค์ของอาจารย์ใหญ่

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นายอภิสิทธิ์ ทังลา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล