ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งภาควิชาฯ มีความประสงค์กระตุ้นกระบวนการสร้างกลุ่มวิจัยและความร่วมมือของงานวิจัยให้กว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น และได้จัดโครงการผลักดันแผนกลยุทธ์ 3 ด้านหลักของภาควิชาฯ และพิจารณาภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี สำหรับรูปแบบโครงการ คือ ประชุมแผนกลยุทธ์ 3 ด้านหลักของภาควิชาฯ การสอนแพทย์ การวิจัย และการบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , , , , ,