ตามที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(ศูนย์นครสวรรค์ นครราชสีมา หรือนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 แล้วนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริจาคทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายการต่อไปนี้

###################
ขอปิดรับการบริจาคทุนฯ เนื่องจากได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนทุนการศึกษาแล้ว

หากมีผู้ประสงค์บริจาคเพิ่มเติม สามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาในปี 2567 หรือ เพื่อจะนำไปซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์/สื่อ ในด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ ทั้งนี้ สามารถติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง (ประธานกรรมการฝ่ายทุนการศึกษาฯ) ที่ Email: chinnawut.sur@mahidol.ac.th
###################

* หมายเหตุ สามารถบริจาคได้มากกว่า 1 ทุน หรือ หลายท่านบริจาคร่วมกันเป็น 1 ทุน

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา สามารถบริจาค (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. โอนเงินผ่าน Mobile application / Internet banking
2. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ เลขที่  016-2-10322-3

แจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ สอบถามข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล Email: naret.cha@mahidol.edu หรือ ติดต่อธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2201 5402 ติดต่อ คุณวราภรณ์ บุญเพชร หรือ โทร. 0 2201 5447 ติดต่อ คุณปนัดดา น้อยประทุม

ทั้งนี้ ขอปิดรับการบริจาคทุนฯ เมื่อได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนทุนการศึกษาข้างต้น
(กำหนดแจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

การส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคเงิน และแจ้งยืนยันการบริจาคทุน
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/iU6y422kkMPSR5PK6 (กรุณา log in Gmail ก่อน) หรือ แนบไฟล์หลักฐานการบริจาคเงิน ส่งมาที่ Email: naret.cha@mahidol.edu ติดต่อ คุณนเรศ

เรียนเชิญร่วมพิธีมอบทุนฯ โดยผู้บริจาคประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
(สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนฯ จะแจ้งให้ผู้บริจาครับทราบภายหลังต่อไป)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

Tags: , , ,