เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่สุอาภา ดิสถาพร ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ คุณสิรินาถ ตันกร๊วด คุณธนกานต์ ระวังภัย  คุณศิวา สุขประเสริฐ และคุณภาณุวัฒน์ ไพรวัลย์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจด้วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: คุณธนกานต์ ระวังภัย
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,