Post Tagged with: "publication bias"

 
  • Image 1: The prevalence of the azygos lobe: A meta‐analysis of 1,033,083 subjects

    The prevalence of the azygos lobe: a meta-analysis of 1,033,083 subjects

    ความชุกชุมของกลีบปอดอะไซกอส การวิเคราะห์อภิมานในประชากร 1,033,083 คน Highlight: งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์อภิมานทางกายวิภาคศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ผลงานวิจัยพบว่ากลีบปอดอะไซกอส (azygos lobe) ซึ่งเป็นโครงสร้างผันแปรของปอดข้างขวาพบได้ใน 3 คนจากประชากร 1,000 คน (0.3%)โดยประมาณ และมีความชุกชุมมากถึง 17 เท่าในกลุ่มประชากรที่มีความผิดปกติโดยกำเนิดของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของกลีบปอดอะไซกอสอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ที่มาและความสำคัญงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์อภิมานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์กว่า 88 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยประชากรกว่า 1,033,083 ราย พบว่ากลีบปอดอะไซกอส (azygos lobe) ซึ่งเป็นโครงสร้างผันแปรของปอดข้างขวามีความชุกชมอยู่ที่ […]

     
  •