Thiel embalming method เป็นการดองร่างอาจารย์ใหญ่แบบไม่ใช้ฟอร์มาลิน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล นายกสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย มีแนวคิดที่จะเผยแพร่วิธีการดองร่างอาจารย์ใหญ่แบบ Thiel ที่ทำให้อาจารย์มีความนุ่ม และการเคลื่อนไหวของข้อต่อคล้ายคลึงกับร่าง Soft cadaver การจัด Workshop ครั้งนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และเป็นการจัดครั้งที่ 2 (ครั้งแรกจัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2566 ณ ห้อง AN1-202 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถาบันที่มีการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมีสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้อบรมมาจากคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงอาจารย์ที่สนใจของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมด้วย ในวันแรกเป็นการบรรยายสรุปการดองร่างด้วยสูตร Thiel และวิธีดำเนินการตามมาตรฐาน (SOP) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิคุณ สุวรรณขันธ์ และคุณนภาวรรณ ธราดลพิศุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตามด้วยการบรรยายเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางเคมี โดยรองศาตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสาธิตการเตรียมน้ำยารักษาสภาพร่างสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง โดยคุณนภาวรรณ  ธราดลพิศุทธิ์ และการสาธิตการฉีดร่าง โดยคุณศิวา สุขประเสริฐ ที่ห้องปฏิบัติการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ตึก AN2

ในวันที่สองเป็นการชำแหละและทดสอบคุณภาพร่างอาจารย์ใหญ่ที่ผ่านการฉีดและดองร่างด้วยสูตร Thiel โดยอาจารย์แพทย์จากภาควิชาออร์ปิดิกส์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการสรุปกิจกรรม ปิดท้ายการจัดอบรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เรียกได้ว่าเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมคงได้แนวทางในการดำเนินการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่แบบ Thiel ที่จะทำให้การสอนกายวิภาคศาสตร์ให้กับนักศึกษาแพทย์ด้วยร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่มเสมือนจริงเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล