ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (ศูนย์นครสวรรค์ นครราชสีมา หรือนครศรีธรรมราช) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน จัดสรรโดยภาควิชาฯ ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาแพทย์ที่มีรายนามดังกล่าวข้างต้น กรุณานำส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีของตนเองเท่านั้น (ไม่รับธนาคารอื่น)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมลงชื่อหรือลายเซ็น และ ไม่ต้องกรอกวันที่
(ดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร ที่เว็บไซต์
https://anatomy.sc.mahidol.ac.th/pdf/Receipt_Example.pdf)

Link download เอกสารใบสำคัญรับเงินเพื่อกรอกข้อมูล
https://anatomy.sc.mahidol.ac.th/pdf/Receipt_Blank.pdf

ให้ นศพ. ผู้ได้รับทุนฯ ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเขียนและจัดส่งเอกสาร (ด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน) ถึง คุณวราภรณ์ บุญเพชร ห้องธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตึก B ชั้น 1 ห้อง B106 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 0 2201 5402)

ส่งเอกสารภายใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ

ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 07:45 น.

เริ่มพิธีซ้อมรับมอบทุนฯ เวลา 08:00 – 08:30 น. (สำหรับสถานที่ซ้อมรับมอบทุนฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป)

 

Tags: ,