RELATED PROJECTS SDGs:

Main SDGs: 15. LIFE ON LAND

Goal 15: LIFE ON LAND

Other SDGs:

1. NO POVERTY

Goal 1: NO POVERTY

7. AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

Goal 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

ที่มาและความสำคัญ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ อาจารย์ใหญ่สมพร ไพสิน อายุ 73 ปี  ซึ่งได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ญาติจึงนำร่างไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงฯ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้คุณสิรินาถ ตันกร๊วด คุณศิริพร ผาสุข และคุณศิวา สุขประเสริฐ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงฯ ดังกล่าว

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ ร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft cadaver) วันที่ 26 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ อาจารย์ใหญ่สมพร ไพสิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ อาจารย์ใหญ่สมพร ไพสิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

50 คน

รายละเอียดของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม: 24 มีนาคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม: วัดศรีบุญเรือง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: นำร่างไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงฯ

กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: ญาติของผู้บริจาคร่างกาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากกี่ประเทศ: ภายในประเทศ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นางศิริพร ผาสุข
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,