SDGs

 
 • Holothurin A Inhibits RUNX1-Enhanced EMT in Metastasis Prostate Cancer via the Akt/JNK and P38 MAPK Signaling Pathway

  Highlight สาร HA จากปลิงทะเลขาวสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากโดยผ่านกระบวนการ EMT ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน RUNX1 ผ่านวิถีสัญญาณ Akt/P38/JNK-MAPK ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันมีความพยายามในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะในช่วงที่มะเร็งที่อยู่ในระยะแพร่กระจายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเซลล์ epithelial ไปเป็นเซลล์ mesenchymal หรือเรียกว่า epithelial–mesenchymal transition (EMT) ซึ่งเป็นระยะที่การรักษาจะทำได้ยาก สาร holothurin A (HA) เป็นสารประเภท triterpenoid saponin ที่สกัดได้จากปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย […]

   
 •  
 • Twenty Intracranial Skull Base Variations in the Same Specimen

  Highlight การมีโครงสร้างแปรผันถึงมากถึง 20 โครงสร้างในกะโหลกชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่น่าสังเกตและยังไม่เคยมีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างกะโหลกที่พบนี้มีคุณค่าทางกายวิภาคศาสตร์และการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ที่มาและความสำคัญ นักกายวิภาคศาสตร์และแพทย์มักพบโครงสร้างแปรผันทางกายวิภาคเมื่อศึกษารูและรอยแยกต่าง ๆ กะโหลก อย่างไรก็ตาม การมีโครงสร้างแปรผันถึงมากถึง 20 โครงสร้างในกะโหลกชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่น่าสังเกตและยังไม่เคยมีการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ในรายงานฉบับนี้ เราพบโครงสร้างแปรผันจำนวน 20 โครงสร้างในกะโหลกศีรษะของผู้บริจาคร่างกาย ประกอบด้วย clival canals, an interclinoid bar with resultant foramen at the uppermost aspect […]

   
 •  
 • Topographical study of scapular foramina and scapular nutrient foramina in dried skeletons

  Highlight งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาความชุกและสัณฐานของรูเปิดบนกระดูกสะบักหรือ scapular foramina และใช้การสแกนสามมิติและเทคโนโลยี AR ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการนำเสนอผลงานวิจัยทางกายวิภาคและอาจเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคต ที่มาและความสำคัญ การมีอยู่ของรู scapular foramina อาจสับสนกับการหักของกระดูกสะบักเมื่อวินิจฉัยจากภาพรังสี การรับรู้ถึงตำแหน่งของ scapular nutrient foramina มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเสียหายต่อหลอดเลือด nutrient vessels เมื่อทำหัตการบริเวณกระดูกสะบัก งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาความชุกและสัณฐานของรูเปิดและรูสารอาหารของกระดูกสะบัก โดยใช้กระดูกสะบักจำนวนทั้งสิ้น 150 ชิ้น การศึกษาก่อนหน้าพบว่ารูเปิดบนกระดูกสะบัก หรือ scapular foramina เป็นรูเปิดที่เชื่อมพื้นผิวแต่ละด้านของกระดูกสะบัก ซึ่งเป็นโครงสร้างแปรผันทางกายวิภาค […]

   
 •  
 • Anatomical Variants Identified on Computed Tomography of Oropharyngeal Carcinoma Patients

  Highlight งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของโครงสร้างแปรผันกายวิภาค 6 โครงสร้าง จากภาพ CT สาธารณะในชุดข้อมูล OPC-Radiomics ซึ่งประกอบด้วยภาพ CT ของศีรษะ คอและทรวงอกด้านบนจากผู้ป่วยโรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก 606 ราย ที่มาและความสำคัญ มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยร้อยละ 6 ถึง 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีรษะและคอ ดังนั้นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ที่บริเวณศีรษะและคอ จึงเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งช่องปากเพื่อตรวจพบการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตั้งแต่แรกเริ่ม โครงสร้างแปรผันทางกายวิภาค […]

   
 •  
 • The prevalence of Stafne bone cavity: A meta-analysis of 355,890 individuals

   
 • Cross-Sectional Area of the Tibial Nerve in Diabetic Peripheral Neuropathy Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Ultrasonography Studies

   
 • The presence and distribution of gamma-aminobutyric acid and dopamine during the developmental stages of the sea cucumber, Holothuria scabra, with emphasis on settlement organs

   
 • The effects of short neuropeptide F on ovarian maturation and spawning in female giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, and associated regulatory mechanisms

   
 • Neuroprotection of Andrographolide against Neurotoxin MPP+-Induced Apoptosis in SH-SY5Y Cells via Activating Mitophagy, Autophagy, and Antioxidant Activities

   
 • The superficial peroneal neurocutaneous flap: a cadaveric study