Research output

 
 • Anatomical Variants Identified on Computed Tomography of Oropharyngeal Carcinoma Patients

  Highlight งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของโครงสร้างแปรผันกายวิภาค 6 โครงสร้าง จากภาพ CT สาธารณะในชุดข้อมูล OPC-Radiomics ซึ่งประกอบด้วยภาพ CT ของศีรษะ คอและทรวงอกด้านบนจากผู้ป่วยโรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก 606 ราย ที่มาและความสำคัญ มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยร้อยละ 6 ถึง 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีรษะและคอ ดังนั้นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ที่บริเวณศีรษะและคอ จึงเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งช่องปากเพื่อตรวจพบการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตั้งแต่แรกเริ่ม โครงสร้างแปรผันทางกายวิภาค […]

   
 •  
 • The prevalence of Stafne bone cavity: A meta-analysis of 355,890 individuals

  Highlight งานวิจัยนี้ใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อศึกษาความชุกของโพรงกระดูก Stafne เพื่อนำมาวิเคราะห์อภิมาน จากจำนวนตัวอย่างรวม 355,890 ราย สรุปได้ว่าความชุกของโพรงกระดูก Stafne อยู่ที่ร้อยละ 0.17 และมีความชุกในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงห้าเท่าและพบได้ในประชากรโบราณมากกว่าประชากรปัจจุบันถึงสามเท่า ที่มาและความสำคัญ โพรงกระดูก Stafne เป็นความบกพร่องที่ไม่แสดงอาการในพื้นผิวด้านในของกระดูกขากรรไกรล่าง ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตาม Edward C. Stafne ในปี 1942 โครงสร้างนี้นับเป็นความแปรผันทางกายวิภาค (anatomical variation) เนื่องจากมักไม่แสดงอาการ ความรู้และความตระหนักของโพรงกระดูก Stafne มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทันตแพทย์ […]

   
 •  
 • Cross-Sectional Area of the Tibial Nerve in Diabetic Peripheral Neuropathy Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Ultrasonography Studies

  Highlight พื้นที่ตัดขวาง หรือ cross-sectional area ของเส้นประสาท tibial บริเวณข้อเท้ามีขนาดใหญ่กว่าในกลุ่มประชากรที่ป่วยด้วยโรคเส้นประสาทส่วนปลายจากโรคเบาหวานเมื่อเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อคัดกรองโรคเส้นประสาทส่วนปลายตั้งแต่เนิ่น ๆ ที่มาและความสำคัญ โรคเส้นประสาทส่วนปลายจากโรคเบาหวาน หรือ diabetic peripheral neuropathy (DPN) เป็นโรคแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน แม้ว่าการศึกษาการนำกระแสประสาท (nerve conduction studies) ยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัยโรค DPN แต่ก็ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่เหมาะกับการนำมาตรวจคัดกรอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ง่ายกว่าสำหรับการวินิจฉัย DPN โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ การศึกษาก่อนหน้าหลายฉบับพบว่าพื้นที่ตัดขวาง […]

   
 •  
 • The presence and distribution of gamma-aminobutyric acid and dopamine during the developmental stages of the sea cucumber, Holothuria scabra, with emphasis on settlement organs

  การศึกษาการปรากฎและการกระจายของ GABA และ dopamine ในอวัยวะที่ช่วยในการลงเกาะของลูกปลิงทะเลขาว Holothuria scabra Highlight: ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบการปรากฏและการกระจายของ GABA และ DA ในระยะตัวอ่อนขั้นต่างๆของ H. scabra โดยได้เน้นศึกษาเป็นพิเศษที่อวัยวะที่ช่วยในการลงเกาะ (settlement organs, SOs) ซึ่งพบว่า มีการปรากฏ และการกระจายแบบจำเพาะของเซลล์และเส้นใย GABA และ DA ในโครงสร้าง SO หลายโครงสร้าง รวมถึง […]

   
 •  
 • The effects of short neuropeptide F on ovarian maturation and spawning in female giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, and associated regulatory mechanisms

   
 • Neuroprotection of Andrographolide against Neurotoxin MPP+-Induced Apoptosis in SH-SY5Y Cells via Activating Mitophagy, Autophagy, and Antioxidant Activities

   
 • The superficial peroneal neurocutaneous flap: a cadaveric study

   
 • Anatomical variants identified on chest computed tomography of 1000+ COVID-19 patients from an open-access dataset

   
 • A reverse form of Linburg–Comstock variation with comments on its etiology and demonstration of interactive 3D portable document format

   
 • Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper