Research output

 
 • Effect of caffeine on genes expressions of developing retinas in the chick model

  Highlight มีรายงานว่าการดื่มคาเฟอีนปริมาณมากในช่วงการตั้งครรภ์มีผลต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อประสาทระหว่างการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ในการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ผลของคาเฟอีนที่มีต่อการพัฒนาของชั้นเรตินา ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อประสาทที่อ่อนไหวที่สุดในตัวอ่อนไก่ การติดตามการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทั้งความหนาและการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อประสาท โดยใช้การบ่งบอกของยีน 3 ตัว ได้แก่ Atoh7, FoxN4 และ Lim1 เมื่อให้คาเฟอีนที่ความเข้มข้น 15 ไมโครโมลาร์ เป็นโดสตั้งต้นและให้เพียงโดสเดียวที่ระยะตัวอ่อน E1เมื่อติดตามความหนาของชั้นเรตินาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ตัวอ่อนระยะ E7และ E9 และยีนที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ Atoh7 ในขณะที่ FoxN4 และ Lim1 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาชั้นเรตินา เมื่อใช้การตรวจวัดปริมาณของยีนด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction […]

   
 •  
 • Shrimp thrombospondin (TSP): presence of O-β1,4 N-acetylglucosamine polymers and its function in TSP chain association in egg extracellular matrix

  Highlight การวิเคราะห์การมีอยู่ของโพลีเมอร์ที่เชื่อมต่อกันด้วย O-β(1,4)-GlcNAc polymers (β1,4GNP) ที่ยึดเหนี่ยวบน O-linked glycosylation ของ thrombospondin (pmTSP-II) เราพบว่ามี β1,4GNP จำนวน 5 ตัวที่เชื่อมอยู่บนโดเมนคล้ายโกรทแฟคเตอร์เนื้อเยื่อบุของ pmTSP-II การใช้แอนติบอดี้ต่อ O-β-GlcNAc (CTD110.6) เพื่อพิสูจน์การเชื่อมต่อของ β1,4GNP แบบเป็นสายหรือโครงสร้างซับซ้อน พบว่าแอนตี้บอดี้ทำปฏิกิริยากับการเรียงตัวของน้ำตาล 3, 4 และ 5 ตัวที่นำไปต่อเชื่อมกับไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ (phosphatidylethanolamine) […]

   
 •  
 • Avian Embryonic Culture: A Perspective of In Ovo to Ex Ovo and In Vitro Studies

  Highlight การศึกษาการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอภายนอกตัวแม่หรือนอกครรภ์มีข้อจำกัดหากศึกษาในเอ็มบริโอกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยการใช้เอ็มบริโอสัตว์ปีกเป็นตัวต้นแบบในการศึกษา การใช้เทคนิคทางชีววิทยาการเจริญ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอในเปลือกไข่ (in ovo)  และนอกเปลือกไข่ (ex ovo) นำมาใช้ศึกษาการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอสัตว์ปีกจนถึงระยะฟัก และสร้างเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพลูริโพเทนท์ (pluripotent stem cells, PSCs) ที่คัดแยกได้จากเอ็มบริโอระยะต้นไปจนถึงระยะฟักจากเปลือกไข่เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (in vitro) การผนวกองค์ความรู้จากการใช้เทคนิคดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดหนี่ยวนำ (induced pluripotent stem cells, iPSCs) ตลอดจนสร้างธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell banking) […]

   
 •  
 • Macrophages and Natural Killer Cells Characteristics in Variously Colored Endometriotic Lesions: A Cross-Sectional Analytic Study

  Macrophages and Natural Killer Cells Characteristics in Variously Colored Endometriotic Lesions: A Cross-Sectional Analytic Study

  Highlight เซลล์มาโครฟาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบ dynamic ในเยื่อบุโพรงมดลูก จากผลพบว่าพบเซลล์มาโครฟาจใน red lesion มากที่สุกเมื่อเปรียบเทียบกับ black และ white lesion แต่ในขณะที่จำนวนเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (NK) ใน lesion ทั้งสามแบบไม่แตกต่างกัน ที่มาและความสำคัญ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลุกเจริญผิดที่หรือ Endometriosis เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ โดยเซลล์ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งแบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ ในสตรีบางรายขณะมีประจำเดือนอาจจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกไหลย้อนกลับไปยังช่องท้องได้ ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้จะเกิดการย่อยสลายและหลั่งสารที่ดึงดูดให้แมคโครฟาจและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมากำจัดเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการที่แมคโครฟาจและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันออกมานั้นได้หลั่ง cytokines บางอย่างออกมา ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์เยื่อบุช่องท้องและกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดฝอยบริเวณนั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนเซลล์แมคโครฟาจและเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (NK) […]

   
 •  
 • A Comparison of Shear Wave Elastography between Normal Myometrium, Uterine Fibroids, and Adenomyosis: A Cross-Sectional Study

   
 • In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

   
 • Greater Star Excursion Balance Test Performance in Thai Khon Masked Dancers Versus Nondancer

   
 • Establishment and Characterization of MUi027-A: A Novel Patient-Derived Cell Line of Polycystic Kidney Disease with PKD1 Mutation

   
 • Increased Sulfation in Gracilaria fisheri Sulfated Galactans Enhances Antioxidant and Antiurolithiatic Activities and Protects HK-2 Cell Death Induced by Sodium Oxalate

   
 • Hexadecanoic acid-enriched extract of Halymenia durvillei induces apoptotic and autophagic death of human triple-negative breast cancer cells by upregulating ER stress