Research output

 
 • Infectivity and virulence of the infectious Macrobrachium rosenbergii nodavirus produced from Drosophila melanogaster cell using Penaeus merguiensis as an infection model

  Highlight นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองการแบ่งตัวและการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ในระบบเพาะเลี้ยงกับเซลล์แมลง ซึ่งมีข้อดีในการเพิ่มจำนวนไวรัสได้จำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้นำระบบเพาะเลี้ยงดังกล่าวมาใช้ในการผลิตและเพิ่มจำนวนไวรัส MrNV ในเซลล์แมลง S2 โดยการจำลองการติดเชื้อเข้าไปในเซลล์ S2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีอนุภาคไวรัส MrNV ที่ถูกปลดปล่อยออกมา แล้วนำเชื้อดังกล่าวมาทดสอบการติดเชื้อในเซลล์ S2 ใหม่อีกรอบ เพื่อทดสอบความสามารถของไวรัสในการติดเชื้อซ้ำ พบว่ามีการปรากฏของไวรัสใหม่ในเซลล์ S2 และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เช่นเดียวกับไวรัสในธรรมชาติ นอกจากนี้ หากมีการฉีดเชื้อเข้าไปในกุ้งแชบ๊วย (P. merguiensis) จะก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้อขาวภายใน 24 ชั่วโมง และเกิดการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดในช่วง […]

   
 •  
 • Viral Capsid Change upon Encapsulation of Double-Stranded DNA into an Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus-like Particle

  Highlight ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทำการบรรจุสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอสายคู่ (ขนาด 3.9 กิโลเบส) เข้าไปในบรรจุภัณฑ์นาโน (VLP) ที่พัฒนามาจากไวรัสกุ้ง IHHNV และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผิวไวรัสที่บรรจุและไม่บรรจุดีเอ็นเอ ผู้วิจัยพบว่า IHHNV-VLP สามารถบรรจุดีเอ็นเอขนาดใหญ่ได้ประมาณ 30-40% โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกหุ้มไวรัสอย่างมาก โดยมีเปลือกผิวด้านในหนาขึ้นมากถึง 1.5 เท่า ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปลือกหุ้มภายในและสารดีเอ็นเอที่ถูกบรรจุทำให้เกิดปุ่มนูนจำนวนมากบริเวณผิวชั้นใน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกหุ้มภายนอก จะสังเกตเห็นการบิดตัวของอนุภาคแท่งโดยรอบแบบทวนเข็มนาฬิกาบริเวณ 5-fold (ที่มีลักษณะคล้ายยอดภูเขา) ก่อให้เกิดการเปิดกว้างของปล่องที่หลายยอดภูเขา ซึ่งเชื่อว่ามีผลต่อการนำเข้า หรือส่งออกสารพันธุกรรมของไวรัสในขณะที่มีการจำลองตัวเองขึ้นใหม่ อย่างไรก็ดี กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเหมือนกับการจำลองตัวเองของไวรัสที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือไม่ยังต้องได้รับการศึกษาต่อไป แต่การบรรจุดีเอ็นเอที่มีขนาดใหญ่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์นาโน IHHNV-VLP […]

   
 •  
 • Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus-like particle (IHHNV-VLP) induces peroxiredoxin expression and activity in Fenneropenaeus merguiensis

  Highlight อนุภาคเสมือนไวรัส (Virus-like particle, VLP) เป็นอนุภาคที่ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากไม่มีจีโนมไวรัส และประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยโปรตีนในรูปแบบซ้ำ ๆ ที่มีการเรียงตัวหนาแน่นจนกลายเป็นเปลือกหุ้มไวรัสที่มีคุณสมบัติดีเด่นในด้านกายภาพ และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาชนิดของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดอนุภาคเสมือนไวรัส IHHNV ด้วยกรรมวิธี next generation sequencing จากเนื้อเยื่อเหงือก (gill) ของกุ้งแชบ๊วย (F. merguiensis) ผลการทดลองพบว่า มียูนิยีน (Unigene) ที่เพิ่มมากขึ้นจำนวน 326 ตัวในกุ้งที่ฉีดด้วย IHHNV-VLP และยีนที่เด่นที่สุดในตระกูลแอนตี้อ๊อกซิเดชั่นคือยีน […]

   
 •  
 • Effect of caffeine on genes expressions of developing retinas in the chick model

  Highlight มีรายงานว่าการดื่มคาเฟอีนปริมาณมากในช่วงการตั้งครรภ์มีผลต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อประสาทระหว่างการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ในการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ผลของคาเฟอีนที่มีต่อการพัฒนาของชั้นเรตินา ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อประสาทที่อ่อนไหวที่สุดในตัวอ่อนไก่ การติดตามการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทั้งความหนาและการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อประสาท โดยใช้การบ่งบอกของยีน 3 ตัว ได้แก่ Atoh7, FoxN4 และ Lim1 เมื่อให้คาเฟอีนที่ความเข้มข้น 15 ไมโครโมลาร์ เป็นโดสตั้งต้นและให้เพียงโดสเดียวที่ระยะตัวอ่อน E1เมื่อติดตามความหนาของชั้นเรตินาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ตัวอ่อนระยะ E7และ E9 และยีนที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ Atoh7 ในขณะที่ FoxN4 และ Lim1 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการพัฒนาชั้นเรตินา เมื่อใช้การตรวจวัดปริมาณของยีนด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction […]

   
 •  
 • Shrimp thrombospondin (TSP): presence of O-β1,4 N-acetylglucosamine polymers and its function in TSP chain association in egg extracellular matrix

   
 • Avian Embryonic Culture: A Perspective of In Ovo to Ex Ovo and In Vitro Studies

   
 • Macrophages and Natural Killer Cells Characteristics in Variously Colored Endometriotic Lesions: A Cross-Sectional Analytic Study

   
 • A Comparison of Shear Wave Elastography between Normal Myometrium, Uterine Fibroids, and Adenomyosis: A Cross-Sectional Study

   
 • In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

   
 • Greater Star Excursion Balance Test Performance in Thai Khon Masked Dancers Versus Nondancer