เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.00-19.30 น. ณ ห้องประชุม AN1-202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คนและปริญญาโท 2 คน โดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯที่สำเร็จฯการศึกษาและกล่าวให้โอวาท จากนั้นบัณฑิตฯได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ ตามด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันทั้งบัณฑิตฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนกว่า 60 คน ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงแสดงความยินดี โดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้นำอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม มาร่วมจัดเลี้ยงแสดงความยินดีด้วย

เครดิตภาพบัณฑิต (ถ่ายภาพที่งานเลี้ยงฯ): รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม ดร.พิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ ดร.ธนพล ลิ้มบุญเรือง ดร. ธิตินันท์ กิตติสินธ์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี ดร. กุลวดี กาญจนะ ดร.อัยยาภาส์ ปาหลัง ดร.อานนท์ พัดเกิด  ดร.อธินันท์ พรมมาโฮม ระดับปริญญาโท นายคณิติน รำแพนสุวรรณ และนางสาวณัฐวลี ใจกันทา

เครดิตภาพบัณฑิต (ถ่ายภาพที่ศาลายา): คุณมยุรฉัตร สอาดฤทธิ์

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล