Research output

 
 • Characterization of Thrombospondin Type 1 Repeat in Haliotis Diversicolor and its Possible Role in Osteoinduction

  Charaterization of Thrombospondin Type 1 Repeat in Haliotis diversicolor and Its Possible Role in Osteoinduction

  การศึกษาคุณลักษณะของธรอมโบสปอนดิน ชนิดที่ 1 ซ้ำ (Thrombospondin Type 1 Repeat) ในหอยเป๋าฮื้อ ที่มีบทบาทในการเหนี่ยวนำการสร้างกระดูก Highlight: โปรตีนสังเคราะห์ธรอมโบสปอนดินที่ได้จากเนื้อเยื่อแมนเทิลของหอยเป๋าฮื้อที่สามารถจับกับ TGF-beta สามารถเหนี่ยวนำการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกได้ จึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นสารเร่งการซ่อมแซมกระดูกได้ ที่มาและความสำคัญ จากการศึกษา Transcriptome ที่ได้จาก mantle tissue ของหอยเป๋าฮื้อ พบธรอมโบสปอนดิน (trobospondin) เป็นยีนที่ปรากฎเป็นส่วนหนึ่งของยีน ADAMTS3 ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ และอยู่นอกเซลล์ มีคุณสมบัติจับตัวกับ TGF-beta […]

   
 •  
 • Development of the sympathetic trunks in human embryos

  Development of the sympathetic trunks in human embryos

  Highlight: การเจริญพัฒนาการของ sympathetic trunk มีการเจริญที่แตกต่างกันของโครงสร้างแวดล้อม เป็นผลทำให้ตำแหน่งของ sympathetic trunk มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วง 4 – 10 สัปดาห์ของพัฒนาการในตัวอ่อนมนุษย์ ที่มาและความสำคัญ sympathetic trunk เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกของร่างกายให้ตอบสนองผ่านระบบประสาทอัตโนวัติ ในปัจจุบันได้มีคำอธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาของโครงสร้างนี้ทั้งในเชิงเซลล์ต้นกำเนิด การเปลี่ยนแปลง และเชิงโมเลกุลอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี แต่ก็ยังคงพบว่าการอธิบายการเจริญพัฒนาไม่ได้แสดงถึงโครงสร้างโดยรอบของ sympathetic trunk รวมทั้งโครงสร้างของ sympathetic trunk […]

   
 •  
 • The decreasing prevalence of the thyroid ima artery: A systematic review and machine learning assisted meta-analysis

  The decreasing prevalence of the thyroid ima artery: A systematic review and machine learning assisted meta-analysis

  ความชุกชุมที่ลดลงของหลอดเลือด thyroid ima: การวิเคราะห์อภิมานด้วยปัญญาประดิษฐ์ Highlight: ในงานวิจัยฉบับนี้เราพบว่าหลอดเลือดแดง thyroid ima มีความชุกชุมอยู่ที่ 3.8% และพบในตัวอ่อนมนุษย์มากกว่าในผู้ใหญ่ ถึง 4.5 เท่า (14.8% และ 3.3% ตามลำดับ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าโครงสร้างที่เป็น varition ที่พบในผู้ใหญ่อาจเป็นโครงสร้างที่พบได้เป็นปกติในตัวอ่อน หลอดเลือดนี้มักมีแขนงมาจากหลอดเลือดแดง brachiocephalic (74%) และแตกแขนงมาจากทางด้านขวาของหลอดลม (88%) ดังนั้นหากพบหลอดเลือดนี้การใส่ท่อช่วยหายใจควรใส่ค่อนไปทางด้านซ้ายของหลอดลม เพื่อป้องกันความเสียหายซี่งซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เราพบว่าหลอดเลือดนี้กำลังสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งอาจเป็นปรากฏการณ์ทาง epigenetics […]

   
 •  
 • Diterpene glycosides from Holothuria scabra exert the α-synuclein degradation and neuroprotection against α-synuclein-Mediated neurodegeneration in C. elegans model

  Diterpene glycosides from Holothuria scabra exert the α-synuclein degradation and neuroprotection against α-synuclein-Mediated neurodegeneration in C. elegans model

  ฤทธิ์ของ diterpene glycosides จากปลิงทะเลขาวในการสลายโปรตีนแอลฟ่าซิลนิวคลีอินและป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายในสัตว์ทดลองต้นแบบ C. elegans Highlight: สารสกัด diterpene glycosides จากปลิงทะเลขาว สามารถลดการสะสมของโปรตีน α-synuclein และป้องกันเซลล์ประสาทสร้างโดปามีนจากการถูกทำลายด้วยโปรตีน α-synuclein ที่สะสมมากเกินไปในโรคพาร์กินสัน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ ผ่านทางยีน lc-3/lgg-1 และ atg-7/atg-7 ในกลไก autophagy ที่มาและความสำคัญ ปลิงทะเลขาวมีคุณค่าทางอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมายาวนาน โดยผลงานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่าสารสกัดหยาบของปลิงทะเลขาวมีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทในโรคพาร์กินสันได้ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงได้ทำการสกัดแยกสาร diterpene glycosides […]

   
 •  
 • The oxytocin/vasopressin-like peptide receptor mRNA in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus

   
 • Brain-derived neurotrophic factor increases cell number of neural progenitor cells derived from human induced pluripotent stem cells

   
 • Generation of human induced pluripotent stem cell line (MUi026-A) from a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease carrying PKD1 point mutation

   
 • Noise Exposures Causing Hearing Loss Generate Proteotoxic Stress and Activate the Proteostasis Network

   
 • Neurotransmitters induce larval settlement and juvenile growth of the sea cucumber, Holothuria scabra

   
 • Characterization of TRH/GnRH-like peptides in the sea cucumber, Holothuria scabra, and their effects on oocyte maturation